Home » MDAX® » LEG Immobilien » Hauptversammlung » HV 2022 » Gegenanträge

HV-Gegenanträge

Die Gegenanträge zur nächsten Hauptversammlung von LEG Immobilien

am 19.05.2022 in virtueller Form werden hier veröffentlicht.

LEG Immobilien AG
HV-Termin: 19.05.2022
WKN: LEG111
Art: Namensaktie
Geschäftsjahr: 31. Dez